Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Afspraak
Een afspraak komt tot stand nadat de aanmelding is bevestigd en als we het bedrag voor de voorgestelde avond hebben ontvangen. We zijn gerechtigd een aanmelding zonder vermelding van redenen te weigeren.
Dienstverlening
Diner dating probeert door het matchen van ingevulde persoonsgegevens mensen bij elkaar te brengen tijdens een vier gangendiner in onze locatie . Diner dating heeft hierbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van deelnemers jegens andere deelnemers of het niet ontstaan van vriendschappen tijdens door ons georganiseerde ontmoetingen.
Diner dating garandeert niet dat de door de deelnemers ingevulde informatie op het inschrijfformulier juist, actueel of niet onrechtmatig is.
Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
voor de match en het versturen van nieuwsbrieven.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem of haar ingevulde gegevens op het inschrijfformulier. Door het invullen van het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming aan Diner dating om deze informatie te gebruiken voor Diner doeleinden.
Met uw inschrijving bij Diner dating laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Diner dating voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Diner dating . Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Diner dating, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Diner dating, etc.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Diner dating om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Diner dating.
Overmacht
Diner dating is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij een afspraak niet kan nakomen door overmacht. Hieronder wordt ook verstaan het niet komen opdagen van andere deelnemers.
Betalingen
Het aan Diner dating verschuldigde bedrag voor de afgesproken dineravond dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.Minimaal 5 dagen vooraf.
Afzeggingen
Kom je zodanig laat dat je niet meer kunt meedoen aan het Diner, of kom je, zonder afmelding minimaal 48 uur voor aanvang, niet opdagen? Dan behouden wij ons het recht voor om de avond alsnog bij je in rekening te brengen.
Aansprakelijkheid Hapje Daten
Iedere aansprakelijkheid van Diner dating voor directe of indirecte schade door een deelnemer, waaronder begrepen gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Diner dating is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de deelnemer die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst van Diner dating.
Algemeen
Diner dating is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.